• Importo ir eksporto muitin?s dokument? forminimas
  • Tranzito dokument? tvarkymas
  • PVM formalumai
  • Intrastato ataskaitos
  • Transportavimo kašt? ataskaitos

Pasikeitimus ir naujus teis?s aktus rasite apsilank? muitin?s interneto svetain?je.