• Asoci?tais IATA biedrs
  • Kravas sa?emšana un konsolid?cija
  • Iepriekš?js pazi?ojums par gaid?m?s kravas pieg?di un kravas ierašan?s pazi?ojums
  • Prec?za dokument?cija un pilna kl?sta muitas pakalpojumi
  • Kravu dekonsolid?cija un pieg?de uz citiem galam?r?iem
  • Kravu apdrošin?šana, kas ietver visu “no durv?m l?dz durv?m” (door-to-door ) transport?šanas ??di
  • Sertific?ti kravu a?enti
  • Prasmes, pieredze un l?dzek?i visu veidu kravu apstr?dei
  • Projektu vad?šana