• Autoce?i, dzelzce?š un liellaivas (Barge)
  • Kombin?t? transporta risin?jumi (dzelzce?a / ce?a)
  • Plašs transporta pakalpojumu sniedz?ju t?kls
  • Patst?v?ga uzraudz?ba un kvalit?tes nodrošin?šana
  • Savlaic?ga kravas sa?emšana un pieg?de
  • Kravu apdrošin?šana, kas ietver no durv?m l?dz durv?m transporta ??di