• Kravas sa?emšana, konsolid?cija un p?rvad?jumi j?ras konteineros
  • Iepriekš?js pazi?ojums par gaid?m?s kravas pieg?di un kravas ierašan?s pazi?ojums
  • Regul?ri pilnu konteineru p?rvad?jumi (FCL)
  • Regul?ri nepilnu konteineru p?rvad?jumi (LCL) - salikto kravu p?rvad?jumi
  • Prec?za dokument?cija un pilna kl?sta muitas pakalpojumi
  • Kravu dekonsolid?cija un pieg?de uz citiem galam?r?iem
  • Kravu apdrošin?šana, kas ietver visu “no durv?m l?dz durv?m” (door-to-door ) transport?šanas ??di
  • Projektu vad?šana