• Importa/Eksporta muitas proced?ras
  • Tranz?ta proced?ras
  • PVN formalit?tes
  • INTRASTAT atskaites
  • Izkraušanas izmaksu atskaites

L?dzu skat?t Muitas P?rvaldes m?jas lapu par jaun?kaj?m izmai??m ties?bu aktos.