M?s uzklaus?m un iesak?m lab?kos risin?jumus J?su vajadz?b?m. J?s pie?emiet l?mumu.