• Teritorijas apskate / priekšizp?te (ce?i, laika zi?as, politiskais klimats)
  • Pilna / nepilna ?arteri (gaisa, laika / ?arterreisi)
  • Multimod?lais transports (dzelzce?š, velkonis liellaiva, smagais lifts)
  • Speci?l? apr?kojuma transports (plaukta konteineri – flat racks, konteineri ar no?emamu augšu – open tops, platformas)
  • Kravu apdrošin?šana, kas aptver visu transporta ??di
  • Administr?cija (muitošana, tirdzniec?bas dokument?cija)