Od 1989 roku budujemy rozwi?zania logistyczne  - w transporcie morskim, lotniczym i l?dowym

HISTORIA
Grupa Spedman Global Logistics wywodzi si? ze Szwecji, gdzie powsta?a w 1986 roku.

Nasza polska firma zosta?a za?o?ona w Gdyni w 1989 roku pod nazw? Scan Consult Sp. z o.o., jako jedna z pierwszych prywatnych firm spedycji morskiej w Polsce.

Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci specjalizujemy si? w kompleksowej obs?udze transportowej i celnej ?adunków, zarówno w eksporcie jak i imporcie.

Od 1993 roku jeste?my wspó?za?o?ycielem i cz?onkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL).

Od 2008 roku wchodzimy w sk?ad skandynawskiej grupy Spedman Global Logistics, dysponuj?cej sieci? biur agencyjnych w ka?dym porcie morskim i lotniczym na ?wiecie.

Dla podkre?lenia nowego, szerszego zakresu us?ug jakie mo?emy dzi?ki temu oferowa? naszym Klientom, z dniem 1 stycznia 2011 roku przyj?li?my nazw? Spedman Global Logistics Sp. z o.o.

Od 2009 roku mamy status Upowa?nionego Przedsi?biorcy (AEO - Authorized Economic Operator) w zakresie uproszcze? celnych oraz bezpiecze?stwa i ochrony.

DZI?
Aktualnie grupa Spedman Global Logistics jest mi?dzynarodowym operatorem spedycyjnym wyspecjalizowanym w obs?udze fracht morskiego, lotniczego i l?dowego.

Konsekwentnie rozwijamy sie? naszych w?asnych biur w europejskich portach morskich i lotniczych, jednocze?nie blisko wspó?pracuj?c z globaln? sieci? rzetelnych przedstawicieli na wszystkich kontynentach.

Zapraszamy do kontaktu - porozmawiajmy o sprawnej logistyce.