Agencja Celna SPEDMAN jest posiadaczem statusu Upowa?nionego Przedsi?biorcy (AEO) w zakresie uproszcze? celnych oraz bezpiecze?stwa i ochrony (?wiadectwo nr. PL AEOF 32000009002).

Obs?ugujemy celnie ?adunki transportowane drog? morsk?, lotnicz? oraz l?dow?.

  • odprawy celne w procedurze wywozu (eksport)
  • odprawy celne w procedurze dopuszczenia do obrotu (import)
  • odprawy celne w procedurze uproszczonej, równie? z mo?liwo?ci? rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej  (import)
  • odprawy celne w procedurze tranzytu z zabezpieczeniem nale?no?ci celnych
  • gospodarcze procedury celne (sk?ad celny, uszlachetnianie czynne / bierne, odprawa czasowa)
  • mo?liwo?? zabezpieczenia nale?no?ci celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu (import)
  • doradztwo w sprawach celno - podatkowych