Od 1989 roku specjalizujemy si? w spedycji morskiej ró?norodnych grup towarowych.

Oferujemy rozwi?zania transportowe w oparciu o po??czenia ?eglugowe wszystkich wiod?cych przewo?ników morskich.

 • fracht morski w systemie pe?nokontenerowym (FCL) oraz drobnicowym (LCL)
 • fracht morski ?adunków ch?odzonych i wra?liwych na warunki przewozu (kontenery typu ''reefer'')
 • fracht morski ?adunków ponadgabatytowych z wykorzystaniem kontenerów specjalistycznych (open top, flat rack)
 • fracht morski ?adunków ci??kich (RO-RO, Breakbulk)
 • aktualn? informacja na temat statusu ka?dej przesy?ki (awizacje, tracking on-line)
 • kompleksow? obs?ug? operacji portowych w portach polskich (Gdynia, Gda?sk, Szczecin) oraz w portach Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam i Antwerpia
 • obs?ug? portow? i celn? w ka?dym porcie morskim ?wiata, dzi?ki globalnej sieci rzetelnych agentów
 • wystawianie morskich dokumentów przewozowych (w tym w?asny konosament spedytorski "House Bill of Lading'')
 • konsolidacj? i dekonsolidacj? ?adunków
 • ubezpieczenia Cargo na ca?ej trasie przewozu
 • zarz?dzanie projektami logistycznymi