Poprzez biura zlokalizowane w bezpo?rednim s?siedztwie terminali kontenerowych w portach Gdyni i Gda?ska oraz na lotnisku w Warszawie, ?wiadczymy kompleksowe us?ugi terminalowe i magazynowe, m.in.

  • prze?adunki towaru z kontenerów do magazynu i/lub na ?rodki transportu (dekonsolidacja)
  • prze?adunki towaru do kontenerów (konsolidacja)
  • pakowanie / paletyzacja towaru  - przygotowanie do transportu
  • etykietowanie / usuwanie etykiet
  • nadzór nad operacjami terminalowymi oraz kontrolami s?u?b granicznych
  • magazynowanie towaru (dowolny okres czasu, w zale?no?ci od potrzeb)
  • sk?adowanie towaru (procedura sk?adu celnego)